شهرسازان ایران
 
این وبلاک فقط جهت کمک به دوستان وحل مشکلات دانشجویان عزیز راه انداری شده است باشد که مورد لطف وعنایت پروردگار قرار گیریم

   مفهوم تمرکزگرایی

تمرکزگرایی یکی از صور اعمال مدیریت است که طی آن حکومت تمامی اختیارات از تصمیم گیری تا برنامه ریزی و اجرا را در دستگاه دیوان سالاری واحد متمرکز می کند

q          مفهوم تمرکزگرایی

تمرکزگرایی یکی از صور اعمال مدیریت است که طی آن حکومت تمامی اختیارات از تصمیم گیری تا برنامه ریزی و اجرا را در دستگاه دیوان سالاری واحد متمرکز می کند .

q          مفهوم تمرکز زدایی

تمرکز زدایی عبارت از انتقال یا واگذاری اختیارات برنامه ریزی ، تصمیم گیری و مدیریت از دولت مرکزی یا کارگزاریهای وابسته آن به سازمانهای میانی ، مقامات محلی ، واحدهای تابعه دولت – مقامات اجرایی یا سازمانهای غیر دولتی است .

q          اشکال تمرکز زدایی

1 – تجمع ( تراکم ) زدایی ( Deconcentration ) : انتقال کارکردها و اختیارات تصمیم گیری در داخل سلسله مراتب حکومت مرکزی از طریق انتقال بار کاری از وزارتخانه های مرکزی به کارمندان محلی ، یا انتقال مسئولیت به واحدهای اداری محلی که تحت نظارت مرکز هستند .

2 – واگذاری اختیارات ( Delegation ) : انتقال کارکردها به سازمانها یا واحدهای خاص در سطح محلی یا منطقه ای که ممکن است به عنوان کارگزار و عامل دولت در اجرای وظایف عمل کنند . اما مسئولیت نهایی آن وظایف بر عهد دولت مرکزی باقی می ماند .

3 – واگذاری قدرت ( Devolution ) : انتقال کارکردها یا اختیارات تصمیم گیری در بخش دولتی به سازمانها و دولتهای محلی .

4 – انتقال به نهادهای غیر دولتی : فرآیند انتقال مسئولیت کارکردها از بخش عمومی به سازمانهای غیر دولتی .

مرور اجمالی قوانین و مقررات زمین شهری

بررسی مجموعه قوانین و مقررات موجود حاکی از آن است که از زمان تصویب اولین قانون زمین در سال 1295 ه . ش. که روش « تیول داری » را لغو کرد و سپس در سال 1300 که با تصویب قانون ثبت گردید ، قریب به 88 سال می گذرد و در این مدت ضوابط قانونی مختلفی تعریف و تصویب شده که مرور اجمالی آنها بیانگر تغییرات عمیق در مدیریت امور اراضی شهری می باشد .

ویژگیهای مدیریت و دیدگاه متقابل آن

دلایل و نظرات موافق تمرکز گرایی

دلایل و نظرات موافق تمرکز زدایی

1 تحدید فضا بر اراده های محلی و حاکمیت ارادة ملی

2 لزوم نظارت و کنترل قوی از بالا

3 پیچیدگی مدیریت توسعه مستلزم کنترل و هماهنگی متمرکز است .

4 وابستگی اقتصادی و فنی و خدماتی سازمانهای محلی ، تمرکزگرایی را ضروری می سازد ومانعی در برابر واگذاری قدرت است .

5 فرهنگ اداری و محیط اقتصادی اجتماعی ، تمرکز را ایجاب می کند .

6 امکانات اداری و نیروی متخصص در سطح ملی ناکافی است .

7 امکان حفظ وحدت ملی از طریق تمرکز گرایی .

8 تمرکز بیشتر باعث سرعت بخشی به فرآیند رشد و توسعه می شود و کارایی را افزایش می دهد .

9 تأمین نیازهای اساسی که به موجب قانون بر عهدة دولت است .

10 حفظ ثبات اقتصادی .

1 کارآیی و کارآمدسازی نظام سیاسی اداری و خدماتی .

2 جامعه پذیری .

3 پرورش افکار عمومی و اجتماعی .

4 افزایش حس مسئولیت و بالا بردن اعتماد به نفس .

5 کاهش مسئولیت دولت مرکزی .

6 افزایش ابتکار و خلاقیت محلی .

7 شناخت سریع نیازها و مشکلات محلی .

8 سرعت در تصمیم گیری و سهولت در اجرا .

9 بهره وری بیشتر از منابع .

10 کاهش تشریفات زاید اداری و چیرگی بر مشکلات بروکراسی .

11 فراهم کردن فرصت بیشتر جهت مردم برای شناخت مشکلات و طرح خواسته های خود ، موجب وحدت ملی بیشتر و افزایش مشروعیت سیاسی دولت و جلب مشارکت در فرآیند برنامه ریزی توسعه می شود .

12 می تواند باعث هماهنگی مؤثر برنامه ریزی و اجرا در سطح محلی شود .

13 آزادسازی وقت نیروهای بلندپایه از وظایف عادی که از سوی مقامات محلی نیز قابل انجام است .

q          در مجموع می توان دریافت که :

1 شهرداریها دارای استقلال کافی برای انجام وظایفی که طبق قانون به آنها محول شده نیستند .

2 وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت ، بانکها ، دانشگاههای دولتی نیز در خرید و تملک اراضی دارای اختیاراتی هستند که موجب ناهماهنگی در مدیریت زمین شهری می گردد .

3 تا آنجا که امکان دارد اختیارات شهرداریها محدود به طرحهای توسعه شهری ( مصوب از بالا ) می باشد .

4 شهرداری نه به عنوان یک سازمان مستقل محلی که دارای حاکمیت و اقتدار محلی است بلکه به عنوان بازوی اجرایی مدیریت دولتی زمین ، مسئول انجام امور محوله از سوی دولت مرکزی و ادارات تابعه ، شناخته می شود .

خلاصة اطلاعات قوانین شهری در ایران

ردیف

عنوان قوانین و مقررات

سال تصویب

نهاد یا سازمان اجرا کننده

1

قانون ثبت اراضی موات شهری

در تهران 1331

سایر شهرها 1334

-          بانک ساختمان ( تا سال 43 )

-          سازمان مسکن ( از سال 43 به بعد )

-     از سال 53 پس از منتزع شدن امور زمین از امور مسکن . اجرای امر به سازمان زمین محول گردید ( و پس از چند سال مجدداً ادغام دوباره سازمان زمین و سازمان مسکن )

2

قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری

158

سازمان عمران اراضی

3

لایحة خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها

1358

( مصوب شورای انقلاب اسلامی )

4

لایحة قانونی نحوة خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت

1358

5

قانون اراضی شهری

1360

سازمان زمین شهری

6

قانون زمین شهری

1366

سازمان زمین شهری

7

قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

1370

سازمان ثبت اسناد و املاک به نمایندگی از سازمان زمین شهری

8

قانون نوسازی و عمران شهری

1374

شهرداریها

q          از میان اهداف مدیریت دولتی و مداخله دولت در امور زمین شهری ، درچارچوب سیاست زمین می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

الف ایجاد اطمینان در مورد واگذاری زمین مناسب به اجرا کنندگان طرحهای توسعه شهری در بهترین محل و در زمان مناسب .

ب جلوگیری از بایر نگه داشتن اراضی شهری و استفادة غیر بهینه از آنها .

ج جلوگیری از گسترش بی رویه و ناخواسته در شهرها .

د تعیین میزان ارزش افزودة زمین به منظور برگشت بخشی از آن به جامعه .

ه تضمین اصل برابری بین صاحبان زمین .

و تضمین در دسترس بودن زمین با قیمت یکسان برای رفع نیازهای سکونتی .

ز تضمین عدم زیان اقتصادی صاحبان زمین و افرادی که زمین آنها در طرحهای توسعه شهری واقع می گردد .

q          الزامات اساسی در واگذاری و تفویض اختیارات به سازمانهای محلی

1 ملاحظات کلی در فرآیند اجرای طرح تمرکززدایی مدیریت زمین شهری که در نظر داشتن آنها دارای اهمیت ویژه ای می باشد به شرح زیر است :

1 1 شرایط محیطی ( از جمله عوامل فرهنگی اجتماعی ، محدودیتهای منابع ، ویژگیهای ساختار قدرت محلی )

1 2 روابط بین سازمانی ( استاندارد کردن روند برنامه ریزی ، بودجه بندی ، اجرا و ارزشیابی ، ایجاد پیوندهای لازم برای حمایت از فعالیتهای طرح ) .

1 3 منابع سازمانی برای اجرای طرح

1 4 سنجش مهارتهای فنی ، مدیریتی و سیاسی کارکنان ، امکانات هماهنگی ، کنترل و یکپارچه سازی تصمیمات ، پای بندی کارکنان نسبت به فعالیتهای طرح .

2 بازنگری در قوانین و هماهنگ کردن آنها با شرایط جدید .

3 انتقال تدریجی مالکیت زمینهای شهری به شهرداریها .

4 تهیة آیین نامه ها و تدوین قوانین جدید متناسب با اختیارات واگذار شده .

5 ظرفیت سازی همزمان و تدریجی .

6 طراحی سازو کار مناسب برای نظارت بر عملکرد شهرداریها .

7 تدوین راهکارهای علمی و عملی جهت دریافت بخشی از رانت حاصل از اجرای طرحهای توسعه شهری و تخصیص بهینة آن .نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 آبان‌ماه سال 1389 توسط مهرداد دانش دوست
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • قدس
  • خونسرد
  • ضایعات