شهرسازان ایران
 
این وبلاک فقط جهت کمک به دوستان وحل مشکلات دانشجویان عزیز راه انداری شده است باشد که مورد لطف وعنایت پروردگار قرار گیریم

افلاطون ازآتن خارج می شودوشهرخودرادربحث وتفکرمی سازد،شهری که درآن عدالت رعایت می شود.افلاطون بادموکراسی وتعلیم وتربیت آتنی قطع رابطه می کند.دولت افلاطون دولت پادشاهان فیلسوف است.این دولت افلاطون نقطه مقابل دموکراسی آتنی بود

افلاطون ازآتن خارج می شودوشهرخودرادربحث وتفکرمی سازد،شهری که درآن عدالت رعایت می شود.افلاطون بادموکراسی وتعلیم وتربیت آتنی قطع رابطه می کند.دولت افلاطون دولت پادشاهان فیلسوف است.این دولت افلاطون نقطه مقابل دموکراسی آتنی بود.

وی شهرآرمانی خودرادرمحیطی تدوین کردسرخورده ازتجارب شکست خورده دموکراتیک ومرعوب ازدستگاهی که می توانست به پیگیران راسخ اندیشه های زنون،باجنجال ویادرسکوت،جامی ازشوکران بخوراند.

درزمان پربارفارابی ،ازقرن سوم به چهارم هجری گذرمی شدوتاریخ منطقه اسلامی شده ی وسیعی که فارابی به آن تعلق داشت،دوران یورش ها،کشتارها،تخریب ها،کتاب سوزان ها،براندازی فرهنگ های مدون ونهادهای مدنی راپشت سرگذاشته بود.درقرون قبل ازفارابی،بااینکه فرهنگ ایران ثمرهایی پرقدررابه مردم عرضه کرده بوداما-به اعتبار پیوندی که زاده شدن دانشمندان بازاده شدن محیط های اجتماعی پرتحرک،حفاظ های فردی وانگیزه های تحلیل وغورعلمی ووسایل وابزارفکری بیشتروگاه مناسب تری رابرای افرادی((زبده))فراهم می آوردندعصرفارابی راعصرآغازرویش گسترده تری برای فرهنگ ایران می توان شناخت.

برگرفته از کتاب سیر شهروندی نوشته منصور فلامکینوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 آبان‌ماه سال 1389 توسط مهرداد دانش دوست
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • قدس
  • خونسرد
  • ضایعات